ประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึงอะไร ?

‘การประชุม’ คือ คำทั่วไปที่สามารถใช้กับการประชุมได้เกือบทุกชนิด หากแต่ในภาษาอังกฤษล้วนมีการแบ่งชื่อและรูปแบบของการประชุมอย่างหลากหลายและเต็มไปด้วยความชัดเจน เช่น คำว่า Meeting สื่อถึงการประชุมที่ใช้ในรูปแบบทั่วไป รวมทั้งรูปแบบที่ใช้เฉพาะ สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันเองก็มีความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการและทางธุรกิจ จึงทำให้มีการจัดประชุมอันมีรูปแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแพร่หลายมากขึ้น หากแต่การเรียกชื่อการประชุมในภาษาไทยหลายๆคนยังมีความสับสนรวมทั้งไม่ค่อยต้องตรงกันเสียเท่าไหร่ รูปแบบประชุม การประชุมเองก็มีหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันอีกด้วย สำหรับรูปแบบเหล่านั้น ได้แก่… ชุมนุมทางวิชาการ เช่น ประชุมเอกสารัตถ์ , ประชุมนานาทรรศน์ , ประชุมทางด้านวิชาการ โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยังแก้ประเด็นปัญหาสำคัญ ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ คือ การประชุมของนักวิชาการ หรือ นักวิชาชีพ จัดงานอย่างเป็นทางการ เพื่อนำเสนอผลงาน , วิจัย , ด้วยวิธีปาฐกถา , ปฏิบัติการ รวมทั้งด้วยวิธีอื่นๆอีกมากมาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop คือ ประชุมร่วมกันเป็นกลุ่ม ใช้เวลานานหลายวัน ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อฝึกทลายกำแพงปัญหาในทุกระดับ โดยผู้เข้าประชุมทุกคนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ประชุมอย่างเป็นทางการ คือ การประชุมซึ่งมีผู้แทนมาจากหลายๆประเทศ หรือ ผู้แทนภูมิภาคที่จัดเป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการ สัมมนา คือ การเรียน-สอนระดับอุดมศึกษา Read more about ประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึงอะไร ?[…]