เทคนิกการพูดให้ดูน่าเชื่อถือ

การพูดในที่ประชุมต่อหน้าคนหลายคน จำเป็นจะต้องมีการพูดที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอยากฟังและเชื่อในสิ่งที่เราพูด ติดตามเนื้อหาการพูดของเราไปจนจบและมีความเห็นคล้อยตามสิ่งที่พูด ซึ่งต้องมีเทคนิคในการดังนี้ […]