เริ่มต้นธุรกิจจัด อบรม-สัมมนา

ในปัจจุบันนี้ธุรกิจจัดอบรม-สัมมนา เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมนั้น ได้รับความนิยมจากหน่วยงาน และองค์กรเอกชนต่างๆ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ธุรกิจการจัดฝึกอบรมมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการจัดประชุมสัมมนาจำเป็นต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายมาทำงานร่วมกัน เพราะฉะนั้น การเตรียมงานล่วงหน้า จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจจัด อบรม-สัมมนา ให้ประสบความสำเร็จมาฝาก เพื่อคุณจะได้นำไปเป็นไกด์ในการประกอบอาชีพ

กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าในที่นี้ คือ หน่วยงานทั้งภาครัฐ , องค์กรเอกชน , กลุ่มบุคคล ในการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งจะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนานั้น คุณจะต้องกำหนดเรื่องอายุ , เพศ , จำนวนคนจะเข้าร่วมการฝึกอบรม หรือกลุ่มคนที่สนใจพัฒนาทักษะและความสามารรถเฉพาะด้าน เพื่อเป็นการกำหนดกรอบของการจัดงานนั้น

เลือกหัวข้อการอบรมสัมมนา

หัวข้อในการจัดอบรมสัมมนา จัดเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสนใจ รวมทั้งสร้างแรงดึงดูดให้ผู้คนเข้าร่วมงานอบรมอยากเข้ามาสัมมนามากขึ้น โดยการเลือกหัวข้อต้องเป็นประเด็น ซึ่งกำลังอยู่ในความสนใจของผู้คนทั่วไป สามารถให้ความรู้ , ให้ข้อคิด , สร้างแรงบัลดาลใจ รวมถึงสามารถพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี

ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

กำหนดรายรับ-รายจ่าย ที่จะใช้ในการจัดอบรมสัมมนาเบื้องต้นว่า จะได้รายรับจากที่ไหนบ้าง เช่น ค่าสมัครลงทะเบียน , เงินจากหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เป็นต้น และรายจ่ายจะต้องมีอะไรบ้าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าวิทยากร , ค่าพิธีกร , ค่าสถานที่ , ค่าอาหาร เป็นต้น

การดำเนินการ

คือ การติดต่อประสานงานกับวิทยากร , พิธีกร รวมทั้งการกำหนดตัววิทยากรให้ชัดเจน เช่น จะเอากี่คน , จะให้เขาพูดหรือบรรยายเรื่องอะไรบ้าง , กำหนดวันเวลา , สถานที่จัดงานอบรมสัมมนา , สำรวจการเดินทาง-ที่พักต่างๆ พูดง่ายๆคือ ลงมือทำให้เห็นเป็นรูปธรรมนั่นเอง

มองหาวิทยากร

วิทยากร จัดว่ามีบทบาทสำคัญที่สุด เพราะนอกจากหัวข้อการอบรมแล้ว ตัววิทยากรเองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความสนใจ เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายไปแล้ว ก็อยากได้ความรู้และทักษะกลับบ้านไปให้มากที่สุด วิทยากรต้องเก่งจริง มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านอย่างลึกซึ่ง สามารถสร้างบรรยากาศสนุกสนานได้ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีความเป็นกันเองกับผู้ร่วมอบรมสัมมนา

สร้างการตลาด

เป็นขั้นตอน ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมสัมมนาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เป็นการเรียกลูกค้าให้มาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน , ห้างร้าน , องค์กร , ภาครัฐ , เอกชนต่างๆ รวมทั้งสมาชิกเครือข่าย จากการโฆษณาตามสื่อต่างๆ ทั้งบนโลกออนไลน์และโฆษณาตามที่สาธารณะ