เทคนิกการพูดให้ดูน่าเชื่อถือ

การพูดในที่ประชุมต่อหน้าคนหลายคน จำเป็นจะต้องมีการพูดที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอยากฟังและเชื่อในสิ่งที่เราพูด ติดตามเนื้อหาการพูดของเราไปจนจบและมีความเห็นคล้อยตามสิ่งที่พูด ซึ่งต้องมีเทคนิคในการดังนี้

 

1บุคลิกภาพของผู้พูด

บุคลิกภาพเป็นสิ่งแรกที่จะปรากฎขึ้นต่อหน้ากลุ่มคนที่เราพูดด้วย บุคลิกเป็นความรู้สึกแรกที่ผู้คนจะรู้สึกต่อเรา ดังนั้นผู้พูดที่จะพูดได้อย่างน่าเชื่อถือจึงจะต้องเอาใจใส่ในบุคลิกภาพของตนเอง เริ่มตั้งแต่เครื่องแต่งกายที่ดี ดูสะอาดและสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมต่อวาระและสถานที่อย่างดี ดูมีเสน่ห์และดูภูมิฐาน สดใสและแคล่วคล่อง  นอกจากนั้นยังจะต้องมีท่าทางและน้ำเสียงที่เหมาะสม  เช่นการพูดให้รู้สึกเป็นมิตร พูดให้น่าตื่นเต้น พูดให้รู้สึกไว้วางใจควรจะใช้น้ำเสียงเช่นไรจึงจะเหมาะสมท่าทางประกอบเมื่อพูดที่ดูดีไม่เกง้ก้างเกินไป รุ่มร่ามเกินไป หรือแข็งทื่อเกินไป ลักษณะของการเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนต่าง ๆ เมื่อพูดก็ควรออกแบบให้ลงตัวเช่นกัน

 

2 เรื่องที่นำเสนอน่าสนใจ

เรื่องที่เลือกมาใช้ในการพูด แม้จะเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่หากมีการเลือกเปิดการพูด วิธีการดำเนินเนื้อหาที่แตกต่างกันก็จะทำให้มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจแตกต่างกัน แต่การพูดเนื้อหาให้น่าสนใจ คล้อยตามและประทับใจก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วย มีความจริง มีหลักฐานอ้างอิงได้ และที่สำคัญในการพูดให้เชื่อถือจะต้องมีน้ำเสียงที่หนักแน่นและข้อมูลให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังหรือองค์กร มีการอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งที่มาอันน่าเชื่อถือ เช่น ผลการสำรวจ ผลการวิจัย ข้อมูลจากสถิติ จากตำรา จากผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาประกอบ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือและไม่เกิดความสงสัยต่อผู้ฟัง

 

3การวิเคราะห์ผู้ฟัง

การวิเคราะห์ผู้ฟังว่าเป็นกลุ่มคนใด มีสถานะ วัยและลักษณะเช่นไร เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการพูดให้น่าเชื่อถือ เพราะเราจะสามารถกำหลดเนื้อหา ลักษณะและวิธีการพูดให้สอดคล้องและเข้าไปในใจของผู้ฟังแต่ละกลุ่มได้จากการวิเคราะห์ผู้ฟังนี่เอง เมื่อพูดไปมในระหว่างการพูดก็เช่นกัน ควรมีการวิเคราะห์สีหน้าท่าทาง อากัปกริยาของผู้ฟังที่ตอบสนองการพูดของเรา และปรับเปลี่ยนในระหว่างพูดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังที่ต้งการ

 

4 พูดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ชัดเจน

การพูดที่น่าเชื่อถือ ต้องการกความเป็นเหตุเป็นผล ผู้พูดต้องมีตรรกะในเรื่องที่พูดดีพอ มีที่มาที่ไปของเรื่องราวที่พูด ทำให้ผู้ฟังสามารถจับต้นชนความและฟังได้อย่างรู้เรื่องและไม่ขัดแยงในเหตุและผลของเนื้อควมที่ได้พูดไปด้วย

 

นับว่าการพูดที่น่าเชื่อถือ เป็นทั้งการรวมเอาศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน และจะพูดให้เกิดความเชื่อถือนั้น นอกจากความมั่นใจและการเตรียมตัวอย่างดีแล้วยังต้องการการฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญและเป็นทักษะที่สามารถใช้กับงานทุกชนิดได้ด้วย