หลักการนำเสนองานที่ดีเป็นอย่างไร

ในการนำเสนองาน ทั้งในที่ประชุมและในวาระอื่น ๆ แม้ว่าคุณจะมีโครงงานและเนื้อหางานที่ดี แต่หากมีการนำเสนอที่ไม่ดี ไม่ดึงดูดไม่น่าสนใจ และสื่อสารได้ไม่รู้เรื่องต่อผู้ฟังอย่างแท้จริง ผลงานและโครงงานที่ดีก็อาจจะดูด้อยลงได้อย่างน่าเสียดาย และอาจจะส่งให้ไม่สัมฤทธิ์ผลมากดังที่ตั้งใจได้ การนำเสนองานจึงต้องรู้ถึงหลัการนำเสนอ รวมถึงเทคนิคและวิธีการดังนี้

 

1 เลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม

โดยดูจากเนื้อหาของงานที่ต้องการนำแสนอว่าเป็นในลักษณะใดและเลือกรูปแบบการนำเสนอให้สอดคล้อง ใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่ลงตัวจะช่วยให้งานที่นำเสนอโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจและเข้าถึงเข้าใจได้อย่างดี

 

2 เนื้อหาที่นำเสนอมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

การนำเสนองานควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสื่อสารวัตถุประสงค์นั้นได้อย่างชัดเจนโดยผู้ฟังไม่เกิดคำถามว่า งานที่นำเสนอมีวัตถุประสงค์ใดอย่างคลุมเครือ

 

3 มีรูปแบบในการนำเสนอที่ดี เหมาะสมและเข้าใจง่าย

เช่น ในเนื้อหาอาจต้องการ แผ่นภาพ แผนภูมิ ภาพเคลื่อนไหว สิ่งเหล่านี้จะทำให้การนำเสนองานในที่ประชุมเข้าใจง่าย กะทัดรัด กระชับเวลาและชัดเจนขึ้น

 

4 เนื้อหาการนำเสนอที่ดี

เนื้อหาการนำเสนอที่ดีนั้นต้องเข้าใจง่าย ถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริง สมเหตุสมผล ตรงประเด็น

 

5 ให้ข้อเสนอที่ดี

ในการนำเสนองานต่อที่ประชุม มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเนื้องานและเป็นการให้ข้อเสนอแก่ที่ระชุม เพื่อให้เกิดการปฎิบัติการต่อหรือเกิดผลสรุปความคิดและแนวทางปฎิบัติต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นที่ผู้นำเสนองานก็ต้องมีข้อเสนอที่ดี และน่าสนใจด้วย

 

นอกจากเนื้อหารูปแบบการนำเสนองานจะสำคัญแล้ว ตัวผู้นำเสนองานเองก็มีส่วนสำคัญอย่างากทีเดียว คุณสมบัติที่ผู้นำเสนองานควรจะมีก็คือ

 

1 มีบุคลิกที่ดี

บุคลิกของผู้นำเสนอต้องดี ทั้งการแต่งกาย ท่าทางการพูด น้ำเสียงแววตาสีหน้าแสดงออกถึงความมั่นใจ สดใส และกระตือรือร้น

 

2 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา

ผู้นำเสนองานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้องานที่จะนำเสนออย่างถ่องแท้  เพื่อจะอธิบายต่อที่ประชุมได้อย่างกระจ่างและชดเจนทุกเนื้อหา

 

3 มีจิตวิทยาที่ดี

การนำเสนองงานต่อที่ประชุมให้ประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจ จำเป็นจะต้องมีจิตวิทยาในการพูดและการนำเสนอ ทั้งการตอบคำถามที่มีไหวพริบจะทำให้ระสบความสำเร็จ

 

4 มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการนำเสนอ

ผู้นำเสนองานจะต้องมีความสามารถและความคล่องตัวในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลื่นไหลไม่ติดขัด เช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพรีเซ้นต์เป็นต้น

 

หากสามารถปฎิบัติได้ตามหลักในการนำเสนอดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในการนำเสนองานทุกครั้งก็จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยาก