วาระการประชุม หมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ?

ระเบียบวาระการประชุม จัดเป็นเอกสารชนิดหนึ่ง มีความสำคัญมาก เป็นเอกสารซึ่งนำเสนอเรื่องราวซึ่งมีความสำคัญทางด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตามแต่ละโอกาส ให้พวกเขาเหล่านั้นได้ทราบประเด็นสำคัญร่วมกัน โดยจะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในการประชุมครั้งนั้น และระเบียบวาระการประชุม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมตัวเนื้อหา , หัวข้อ , คำถาม , คำตอบ ล่วงหน้าเป็นการทำการบ้าน อีกทั้งยังได้ทราบถึงข้อมูลสนับสนุนอันมีความเกี่ยวพัน ในแต่ละครั้งของการประชุมได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย สำหรับการประชุมสภาในวาระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประชุมสภาผู้แทนราษฎร , ประชุมวุฒิสภา หรือ ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นต้น จัดขึ้นเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ , ญัตติ , กระทู้ถาม ในส่วนของความเห็นชอบ ตลอดจนรับทราบเรื่องสำคัญต่างๆร่วมกัน โดยมีเนื้อหาเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการจัดทำระเบียบวาระการประชุมขึ้นมานั่นเอง

ความหมายของระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม คือ ขั้นตอนจัดลำดับเรื่องราวต่างๆ ที่นำมาพิจารณาในที่ประชุม โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอำนาจในการจัดระเบียบ ส่วนที่ประชุมจะเข้ามาพิจารณาได้เฉพาะเรื่องอยู่ในระเบียบวาระซึ่งกำหนดไว้แล้วเท่านั้น

ตามปกติแล้วการประชุมสภา จะเกิดขึ้นตามกำหนดการที่สภาได้ลงมติเอาไว้ เช่น ต้องจัดสัปดาห์ละ 3 วัน เป็นต้น หากแต่ประธานสภาสามารถสั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได้ เมื่อท่านเล็งเห็นว่าไม่มีเรื่องใดที่สมควรบรรจุเข้าระเบียบวาระ หรือบางครั้งจะเรียกประชุมกรณีพิเศษได้ เมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉิน

สำหรับการนัดประชุม จะต้องจัดทำเป็นหนังสือ ยกเว้นกรณีได้มีการบอกนัด ณ ที่ประชุมแล้ว จึงให้จัดทำหนังสือให้แก่เฉพาะสมาชิกที่ไม่ได้มาประชุมเท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องส่งระเบียบวาระประชุมกับเอกสารอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในคราวเดียวกัน

นัดประชุม

เมื่อจะนัดประชุมต้องจัดทำเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 วัน แต่ประธานสภาสามารถกำหนดนัดให้เร็วกว่านั้นก็ได้ จากการให้ส่งระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารอื่นๆ ไปพร้อมกับนัดประชุม โดยถ้าประธานสภาเห็นว่าควรจะบรรจุเรื่องใดเพิ่มลงไปในระเบียบวาระ การประชุมอีกก็ได้ เพียงแต่ต้องจัดทำก่อนประชุมไม่ต่ำกว่า 1 วัน

จัดระเบียบวาระการประชุม

วิธีจัดระเบียบวาระการประชุม คือ ขั้นตอนอันดับเรื่องราวที่คุณต้องพิจารณา ณ ที่ประชุมสภา โดยประธานแห่งสภานั้น คือ ผู้มีอำนาจหลักในการจัด ส่วนที่ประชุมจะสามารถนำมาพิจารณาได้เฉพาะเรื่อง ซึ่งเขียนอยู่ในระเบียบเท่านั้น ด้วยการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระ แต่ก็ยังมีกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร เล็งเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน จะจัดไว้ในลำดับใดในการยกขึ้นมาพูดคุยก็ได้ หากแต่จะจัดไว้ก่อนคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จไม่ได้