หลักการนำเสนองานที่ดีเป็นอย่างไร

ในการนำเสนองาน ทั้งในที่ประชุมและในวาระอื่น ๆ แม้ว่าคุณจะมีโครงงานและเนื้อหางานที่ดี แต่หากมีการนำเสนอที่ไม่ดี ไม่ดึงดูดไม่น่าสนใจ และสื่อสารได้ไม่รู้เรื่องต่อผู้ฟังอย่างแท้จริง ผลงานและโครงงานที่ดีก็อาจจะดูด้อยลงได้อย่างน่าเสียดาย และอาจจะส่งให้ไม่สัมฤทธิ์ผลมากดังที่ตั้งใจได้ การนำเสนองานจึงต้องรู้ถึงหลัการนำเสนอ รวมถึงเทคนิคและวิธีการดังนี้   1 เลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม โดยดูจากเนื้อหาของงานที่ต้องการนำแสนอว่าเป็นในลักษณะใดและเลือกรูปแบบการนำเสนอให้สอดคล้อง ใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่ลงตัวจะช่วยให้งานที่นำเสนอโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจและเข้าถึงเข้าใจได้อย่างดี   2 เนื้อหาที่นำเสนอมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การนำเสนองานควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสื่อสารวัตถุประสงค์นั้นได้อย่างชัดเจนโดยผู้ฟังไม่เกิดคำถามว่า งานที่นำเสนอมีวัตถุประสงค์ใดอย่างคลุมเครือ   3 มีรูปแบบในการนำเสนอที่ดี เหมาะสมและเข้าใจง่าย เช่น ในเนื้อหาอาจต้องการ แผ่นภาพ แผนภูมิ ภาพเคลื่อนไหว สิ่งเหล่านี้จะทำให้การนำเสนองานในที่ประชุมเข้าใจง่าย กะทัดรัด กระชับเวลาและชัดเจนขึ้น   4 เนื้อหาการนำเสนอที่ดี เนื้อหาการนำเสนอที่ดีนั้นต้องเข้าใจง่าย ถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริง สมเหตุสมผล ตรงประเด็น   5 ให้ข้อเสนอที่ดี ในการนำเสนองานต่อที่ประชุม มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเนื้องานและเป็นการให้ข้อเสนอแก่ที่ระชุม เพื่อให้เกิดการปฎิบัติการต่อหรือเกิดผลสรุปความคิดและแนวทางปฎิบัติต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นที่ผู้นำเสนองานก็ต้องมีข้อเสนอที่ดี และน่าสนใจด้วย   นอกจากเนื้อหารูปแบบการนำเสนองานจะสำคัญแล้ว ตัวผู้นำเสนองานเองก็มีส่วนสำคัญอย่างากทีเดียว คุณสมบัติที่ผู้นำเสนองานควรจะมีก็คือ   1 Read more about หลักการนำเสนองานที่ดีเป็นอย่างไร[…]