การสัมมนาทางวิชาการคืออะไร

‘การสัมมนา’ คือ คำเรียกในการชุมนุมของผู้คนจำนวนหนึ่ง มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการอภิปรายหัวข้อ ซึ่งจะใช้ในการบรรยาย โดยหัวข้อนั้นจะมีการตระเตรียมล่วงหน้า ให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับรู้กันอยู่ก่อนแล้ว โดยการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว จะแบ่งออกเป็นช่วงโต้ตอบ โดยถกกันเรื่องหัวข้อซึ่งกำลังถูกบรรยายอยู่บนเวที โดยมีผู้บรรยายเป็นเสมือนผู้นำ 1 คนเป็นหลัก และประกอบด้วยพิธีกร 2 คน ทำให้การบรรยายเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อนำทางการสนทนาไปตามเส้นทาง

จุดประสงค์ของการจัดสัมมนาทางวิชาการ

สัมมนาทางวิชาการ สามารถมีหัวข้อหลายประการ หรือ มีเพียงแค่หัวข้อเดียวก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น การสัมมนาเพื่อทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น การบรรยาย ที่ผู้เข้าสัมมนาได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการอภิปรายซึ่งเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ โดยมีจุดประสงค์ในการทำความเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น โดยการสัมมนาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมได้ หากแต่ในกรณีนี้ จุดประสงค์จัดสัมมนา ก็คือ การสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ไม่มากก็น้อย ให้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุม พัฒนาให้กลายเป็นคนดีขึ้น หรือเกิดการพัฒนาทักษะที่ได้เรียนรู้จากการสัมมนา

หากแต่ในบางครั้งการจัดสัมมนาทางวิชาการ ก็เป็นเพียงวิธีการเพื่อให้ผู้ที่ประกอบกิจการอยู่ในสายอาชีพเดียวกัน ได้มาสร้างสรรค์เครือข่าย รวมทั้งได้พบกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน

โดยการจัดสัมมนาวิชาการ มักจะประกอบด้วย Workshop รวมทั้งนำเสนอเอกสาร ซึ่งมักจะถูกจัดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์เครือข่าย ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน รวมทั้งทำการเชื่อมต่อใหม่ๆ ในการจัดสัมมนา โดยมีหลากหลายจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป ตามหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาได้ศึกษาไปพร้อมกัน ไม่ว่างานนั้นจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม

ขั้นตอนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ

  • เริ่มเขียนรายการสัมมนา
  • เลือกรูปแบบและเทคนิคของการจัดสัมมนา
  • เตรียมจัดประชุมสัมมนา
  • ดำเนินจัดประชุมสัมมนา
  • สรุปและประเมินผล
  • วิเคราะห์และติดตามผล

สัมมนาทางวิชาการ  คือ การจัดงานที่มีจุดประสงค์แลกเปลี่ยนความรู้ , แสดงความคิดเห็น รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์แก่กันและกันระหว่างสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยผลลัพธ์จากการสัมมนา ต้องช่วยสร้างความเข้าใจอันดีงาม รวมทั้งสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่จะส่งผลให้ขั้นตอนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปแล้ว จากความหมายที่ได้เอ่ยมาทั้งหมดในข้างต้น คุณก็จะเห็นได้ว่า การสัมมนาเป็นทั้งรูปแบบของการประชุมร่วมกันในรูปแบบคณะบุคคล อีกทั้งยังเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง อันเป็นการจัดการศึกษาในระดับสูง โดยไม่ว่าจะออกมาเป็นความหมายในทัศนะใดก็ตาม ลักษณะที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อย่างแยกออกจากกันไม่ได้ ก็คือ  กระบวนเรียนรู้ร่วมกัน หรือหาหนหนทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ